Home

Financiële hoofdlijnen (Budgettair Kader Begroting 2023 - 2026)

Mutaties begrotingssaldo in de Kadernota 2023-2026

Onderstaand overzicht geeft de mutaties in het begrotingssaldo weer ten opzichte van de meerjarenraming van Voorjaarsnota 2022. Per saldo is op basis van deze mutaties sprake van een stijging van het begrotingssaldo in 2023 met € 1,5 mln. Het begrotingssaldo voor jaarschijf 2023 komt daarmee op € -16 mln en is er dus sprake van een incidenteel begrotingstekort.

Deze pagina is gebouwd op 07/20/2022 11:34:49 met de export van 07/20/2022 11:28:02