Bestuurlijke inleiding

Deze Kadernota markeert de opmaat naar de Begroting 2023, de laatste begroting van deze Statenperiode. Om voor 2023 de juiste keuzes te kunnen maken worden in deze Kadernota de relevante inhoudelijke ontwikkelingen toegelicht en gekoppeld het financiële lange termijnperspectief. Rode draad van deze kadernota is tweeledig.
Ten eerste zijn de onzekerheden aan zowel de baten- als de lastenkant van de begroting fors. Dit is nader toegelicht in het hoofdstuk ‘onzekerheden met mogelijke impact op het begrotingssaldo'. Ten tweede is er een flink aantal opgaven waar nu geen of onvoldoende financiële dekking voor is, of waar dekking in komende jaren minder wordt. In het hoofdstuk ‘lange termijnperspectief’ benoemen GS daarom per beleidsdoel prioriteiten richting Begroting 2023, gelet op de beschikbare budgetten en keuzes die gemaakt moeten worden. Over deze prioriteiten gaan GS graag in gesprek met de Staten.

Gegeven de financiële onzekerheden en de vele opgaven die (gaan) spelen is het, nog meer dan anders, raadzaam om terughoudendheid te betrachten met inzet van nieuwe middelen in deze Kadernota. De ontwikkeling van het begrotingssaldo na 2025 is uitermate onzeker als gevolg van veranderingen op de inkomsten. Aan de uitgavenkant moeten de keuzes nog gemaakt worden voor de begroting in evenwicht. En veel van de financiële dekking die in de Begroting 2022 verwerkt is loopt na 2027 af. In 2021 is de inflatie al sterk toegenomen, deze stijging zet in 2022 zich ook weer door. Deze inflatiestijging heeft veel impact met name voor onze ambitie bereikbaar Zuid-Holland. Dit alles is van invloed op onze (structurele) beschikbare middelen en het evenwicht in het structureel begrotingssaldo.

In deze Kadernota is mede op verzoek van de Staten de beleidsmatige toelichting op het te voeren beleid verfijnd en verdiept. Zo worden de Staten extra gefaciliteerd in hun kaderstellende rol. Dit is onder andere gedaan met de nieuwe hoofdstukken ‘Strategisch kennisbeeld’ en ‘Lange termijnperspectief’.

In het hoofdstuk ‘strategisch kennisbeeld’ wordt aan de hand van een aantal invalshoeken een inhoudelijk beeld gegeven van belangrijke ontwikkelingen die Zuid-Holland raken, of kunnen gaan raken. Het hoofdstuk bevat:

  • Een overzicht van de belangrijkste trajecten en fondsen die vanuit het Rijk zijn of worden opgestart naar aanleiding van het regeerakkoord.
  • Een overzicht van vijf jaar strategisch kennisonderzoek.
  • De introductie van de Zuid-Hollandse monitor leefomgeving.
  • Een verwijzing naar het overzicht van lopende beleidsbijstellingen in het Zuid-Hollandse omgevingsbeleid.

Gezamenlijk schetsen deze onderdelen een inhoudelijk beeld van belangrijke ontwikkelingen op korte, middellange en lange termijn. Dit strategische kennisbeeld is een eerste stap en wordt komende jaren verder ontwikkeld om de inhoudelijke context waarin de provincie Zuid-Holland opereert steeds beter te duiden.

In het hoofdstuk ‘Lange termijnperspectief’ is de beleidsmatige toelichting ten opzichte van eerdere kadernota’s fors uitgebreid. Per beleidsdoel wordt beschreven:

  • Wat de hoofdlijnen van de beleidsuitvoering zijn
  • Waarom budgetten oplopen, aflopen of stabiel blijven
  • Wat het College van Gedeputeerde Staten als prioritaire onderwerpen beschouwt in  de voorbereiding op de Begroting 2023.

En zoals gebruikelijk is per beleidsdoel ook de budgettaire ontwikkeling weergegeven. De combinatie van dit financiële beeld met de genoemde beleidsmatige toelichting is een belangrijke stap om het langetermijninzicht verder te vergroten.

Deze Kadernota laat zien dat het college in de volle breedte blijft investeren in de Zuid-Hollandse ambities, komend jaar én verder in de toekomst. Elke dag werken we aan een beter Zuid-Holland waar het goed leven, wonen, verplaatsen en recreëren is.

Elke dag beter. Zuid-Holland
Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
mei 2022

Deze pagina is gebouwd op 07/20/2022 11:34:49 met de export van 07/20/2022 11:28:02