Home

Financiële hoofdlijnen (Budgettair Kader Begroting 2023 - 2026)

Financieel totaalbeeld Kadernota 2023 - 2026

Exploitatie
In de kadernota is voor jaarschijf 2023 een totaal van € 831,3 mln aan lasten opgenomen, de baten die hier tegenover staan bedragen € 736,8 mln. Het verschil van € 94,5 mln wordt gedekt door inzet van de bestemmingsreserves en de algemene reserve. Het saldo van de mutaties reserves van € -94,5 mln bestaat uit

€  -77,7 mln

Onttrekking uit de bestemmingsreserves

€ -16,9 mln

Onttrekking aan de algemene reserve (voor tekort op het begrotingssaldo € -16,0 mln)

€ -94,5 mln

Mutaties reserves

Deze pagina is gebouwd op 07/20/2022 11:34:49 met de export van 07/20/2022 11:28:02