Home

Financiële hoofdlijnen (Budgettair Kader Begroting 2023 - 2026)

Begrotingssaldo 2023 - 2037 en Algemene reserve

*De piek in 2022 is ontstaan door het laten vrijvallen van € 69,4 mln uit de bestemmingsreserve Begrotingssaldo 2024-2031  ten gunste van het begrotingssaldo in 2022 bij de kadernota 2022. Dit zijn middelen die incidenteel ingezet kunnen worden

Begrotingssaldo en Algemene reserve jaarschijf 2023
Het begrotingssaldo 2022 voor jaarschijf 2023 was bij vaststelling van de Voorjaarsnota 2022 € -17,5 mln. Door de mutaties in de Kadernota 2023 - 2027 stijgt het begrotingssaldo met € 1,5 mln. Per saldo is in de jaarschijf 2023 dan sprake van een incidenteel nadelig begrotingssaldo (tekort) van € 16,0 mln.  
In overeenstemming met het huidig beleid wordt het tekort op het begrotingssaldo verrekend met de Algemene reserve. Dit betekent dat € 16 mln in de algemene reserve beschikbaar moeten blijven om dit tekort in 2023 incidenteel te dekken.

Begrotingssaldo langere termijn
Het begrotingsaldo zoals in de kadernota verwerkt geeft een dalende trend tot en met 2027 weer. Deze daling kom met name door de keuze om in de Begroting 2022 tot en met 2027 een basis budget op te nemen voor de in de Kadernota 2022 geconstateerde krimpende budgetten van € 61,5 mln per jaar.

Na 2027 loopt het begrotingssaldo weer sterk omhoog. De oorzaak hiervan is dat er na 2027 nog geen keuzes gemaakt zijn in het kader van het traject begroting in evenwicht. Dat na 2027 veel van het pakket  2024 -  2027 van € 61,5 mln per jaar (gele stippellijn) doorloopt lijkt aannemelijk. Het onderdeel beheer & onderhoud en openbaar vervoer (groene stippellijn) lijkt onvermijdelijk. Bij deze kadernota is er sprake van veel nieuwe onzekerheden zowel aan de lastenkant, inflatie en rente. Maar ook aan de batenkant op de 2 grootste inkomsten: het Provinciefonds en de motorrijtuigenbelasting. Deze onzekerheden worden verder geduid in het hoofdstuk onzekerheden met mogelijke impact op het begrotingssaldo . Een en ander zet nog meer druk op het structureel in evenwicht houden van de begroting via het  traject begroting in evenwicht.

Het begrotingssaldo is het verschil tussen de geraamde baten en lasten in een bepaald jaar. Deze overschotten of tekorten worden verrekend met de algemene reserve. Het begrotingssaldo geeft aan of er op de lange termijn sprake is van een reëel en structureel begrotingsevenwicht. Het begrotingssaldo mag tijdelijk negatief zijn, dit tekort op het begrotingssaldo wordt dan gedekt uit de vrije ruimte van algemene reserve. Dit kan alleen zolang er vrije ruimte is in de Algemene reserve is. Het begrotingssaldo is te beïnvloeden door te sturen op de baten en/of de lasten.

Deze pagina is gebouwd op 07/20/2022 11:34:49 met de export van 07/20/2022 11:28:02